Olen valmistumassa Denverin yliopiston Equine-Assisted Mental Health Practitioner Certificate – koulutuksesta ja sen innoittamana kiteytän joitain peruslähtökohtia liittyen hevosavusteiseen työhön.

Hevosavusteinen työ on sateenkaarikäsite, jonka alle mahtuu paljon kaikenlaista. On sosiaalipedagogista hevostoimintaa, ratsastusterapiaa, hevosavusteista psykoterapiaa ja hevosavusteista valmennusta tai – koulutusta. Yhteistä näille lopulta aika erilaisia päämääriä tavoitteleville palveluille on se, että toiminnassa käytetään hevosia.

Hevonen ei kuitenkaan itsessään ole mitenkään taianomaisen terapeuttinen. Hevosavusteisuuden vaikuttavuus edellyttää ammattilaiselta kykyä auttaa asiakasta oppimaan uusia taitoja, luomaan merkityksellisiä oivalluksia tai kokemaan esimerkiksi valppaan läsnäolevuuden tai jaetun turvallisuuden tilaa ensin hevosen kanssa ja myöhemmin muilla elämänalueilla. Organisaatiovalmennuksissa ammattilaisen on osattava auttaa asiakkaitaan tekemään vaikkapa joustavammin, myötätuntoisemmin ja tehokkaammin töitä yhdessä. Tarvittavia systeemisesti älykkäitä vuorovaikutuksen laatuja voi harjoitella ensin yhdessä hevosten kanssa ja viedä sitten kokemuksellisen oppimisen anti arkeen. 

Hevonen on sosiaalinen pako- ja laumaeläin, jolla on omat lajityypilliset erityispiirteet ja tarpeet. Ihmisen kanssa olennainen samankaltaisuus syntyy ehkä erityisesti laumaeläimellisyydestä, jonka vuoksi hevosella ja ihmisella on samankaltaisia tarpeita, puolustusmekanismeja ja tunteita. Molempien hyvinvointi pohjaa kykyyn toimia laumassa ja liittyä muihin. Ehkä hevoset ovat tarpeeksi samanlaisia ja tarpeeksi erilaisia, jotta työskentely niiden kanssa voi tarjota  innostavan ja vaikuttavan menetelmällisen vahvistuksen ihmisten muutostyössä.

Hevosavusteinen työ edellyttää tekijältään paljon. Se vaatii kolmen erilaisen ammattitaidon haltuun ottamista eli kolmoiskompetenssia. Ensiksi hevosavusteista työtä tekevän ammattilaisen täytyy hallita oman alansa perusosaaminen. Toiseksi hänen täytyy hallita hevosavusteisuuteen liittyvät keskeiset teoriat sekä kyetä soveltamaan niitä asiakkaan kannalta merkityksellisesti käytännön harjoituksissa hevosten kanssa. Kolmanneksi hänellä tulee olla tarvittava tieto hevosten lajityypillisista perustarpeista sekä hevostaidollinen osaaminen. 

2H6A3181

Toisin sanoen, ammattilaisella tulee ensiksi olla peruskoulutus ja osaaminen siitä alasta, jonka parissa hän työskentelee. Hevosavusteista psykoterapiaa tekevällä tulee olla psykoterapeutin koulutus ja osaaminen, jonka pohjalle hevosavusteinen työ rakentuu. Hevosavusteista koulutusta tarjoavalla tulee olla perusosaaminen siitä asiasta, jota hän opettaa. Esimerkiksi meidän SoulTeamin palveluiden kohdalla se tarkoittaa vuorovaikutustutkimuksen, psykologian, organisaatiopsykologian ja psykoterapian osaamista.

Toisekseen hevosavusteista työtä tarjoavan ammattilaisen tulee ymmärtää hevosavusteisuuteen liittyvät keskeiset teoriat sekä hallita tarvittavat kokemukselliseen oppimiseen ja hevosavusteisuuteen liittyvät fasilitointitaidot.

Kolmanneksi jokaisen hevosavusteista työtä tekevän tulisi tuntea hevosen lajityypilliset perustarpeet sekä tarjota käyttämilleen hevosille niin hyvät elinolosuhteet, että hevoset voivat sekä fyysisesti että psyykkisesti mahdollisimman hyvin. Käytännössä tämä tarkoittaa olosuhteita, joissa hevoset saavat elää joko laumassa tai vähintään yhden lajitoverin kanssa, niiden luonnollista liikkumisen tarvetta ei rajoiteta ja niillä on mahdollisuus lähes kokoaikaiseen ravinnon saantiin. Toiseksi hevosavusteista työtä tekevän tulisi tietää tarpeeksi sekä hevosten kouluttamisesta tehtäväänsä että kuinka hevosen fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista pidetään mahdollisimman hyvää huolta. Hevosavusteista työtä tekevän täytyy kyetä arvioimaan, millaisia hevosia hän tarvitsee työssään, ja mitä hevosten täytyy osata voidakseen suoriutua työstään ilman ylimääräistä pelkoa ja stressiä. Parhaimmillaan hevosavusteista työtä tekevä voi käyttää työssään tempperamentiltaan, olemukseltaan ja rakenteeltaan sellaisia hevosia, joista hän itse aivan erityisesti nauttii.

Kaiken hevosavusteisen työn tehtävänä on tehostaa asiakkaan tavoitteiden saavuttamista. Hevoset ovat mukana toiminnassa optimoimassa jotain jo olemassa olevaa tavoitetta. Ammattilaisen tulisi kyetä perustelemaan jokaisen hevosten kanssa tehdyn kokemuksellisen harjoituksen jälkeen se, miksi juuri tämä harjoitus tehtiin ja mikä sen tavoite oli. Miten juuri tämä harjoitus tukee ja auttaa asiakasta eteenpäin?  Mikä on intentioni? Millaisia asioita hevosavusteinen kokemus mahdollistaa? Minkä vuoksi teimme sitä, mitä teimme?

Kiitollisena saadessani olla osana niin suomalaista kuin kansainvälistäkin hevosavusteista työtä tekevien ammattilaisten yhteisöä,
Henriika

***

Meillä alkaa SEAL (Soulteam Equine Assisted Learning) – Vaativien vuorovaikutustaitojen täydennyskoulutus hevosavusteista työtä tekeville Lopella lokakuussa 2019.

Koulutuksen tärkeimpänä tavoitteena on tarjota tehokas osaaminen ihmisten väliseen vuorovaikutukseen tilanteen haastavuudesta riippumatta. Toisena tavoitteena on syventää osallistujien kykyä optimoida hevosten kanssa tehtävää kokemuksellista työtä vastaamaan yhä paremmin oman asiakasryhmän tarpeita. Kolmantena tavoitteena on auttaa arvioimaan, miten omia hevosia, niiden koulutusta ja fasiliteetteja on mahdollista kehittää ihanteellisella tavalla.

Täydennyskoulutus perustuu kokemukselliseen oppimiseen, akateemisen tutkimukseen ja hevosavusteisuuteen. Se antaa valmiudet hyödyntää ja soveltaa oppimiasi taitoja tiimityössä, ryhmänohjaustilanteissa ja kahdenkeskisissä vuorovaikutustilanteissa. Saat valmiudet mukauttaa oppimasi taidot ja koulutuksen sisällöt nyt käyttämääsi työtapaan ja taustateoriaan.

Ennakkoilmoittautujien alennus on voimassa heinäkuun loppuun asti. Hae nyt: henriika@soulteam.fi, 040 4168409

Lue lisää…