Investoi siihen missä tuotto on paras – Ihmiseen

SoulTeam auttaa luomaan aitoa johtajuutta, toimivia tiimejä ja onnellisia ihmissuhteita. Kanssamme vahvistatte kokemuksellisesti ja konkreettisesti sisäistä huolenpidon asennetta, valpasta läsnäolevuutta, kumppanuutta, kykyä kuulla ja vastata, turvallista dominanssia ja herkkyyttä vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

SoulTeam on osaamista, joka ylettää uusille inhimillisen kasvun ja kehityksen alueille. SoulTeam on ainutlaatuinen. Se on näkemyksiä ja menetelmiä, jotka ovat mahdollisia ainoastaan erilaisia maailmoja yhdistelemällä. Käytämme hyväksemme hevoslauman luonnollisia rooleja, jotka auttavat sinua tunnistamaan omaa hyvinvointiasi rajoittavat ja toisaalta mahdollistavat tekijät.

Kurssi-ja valmennusohjelmamme yhdistävät vankan tieteellisen tuen, henkisen kasvun sekä ikiaikaisen hevostaidon. Tekeminen, kokeileminen ja oivaltaminen luovat kestävää muutosta.

Miksi hevoset

Hevonen tuo valmennuksiin ainutlaatuisen ulottuvuuden ja mahdollisuuden löytää sisällämme piilossa olevan vanhan taidon nähdä, kokea ja tulkita. Hevostyöskentelyn parantavaa voimaa on vaikea sanoittaa. Se on haavoittuvuutta ja voimaa. Kauneutta. Sanatonta yhteyttä. Elämää tukevaa, turvallista dominanssia ja syvää luottamusta, huolenpitoa ja kumppanuutta.

Lajina hevosen eloonjääminen riippuu elämisestä läsnäolossa, tarkkojen havaintojen tekemisestä ja välittömästä vastaamisesta ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Hevonen lukee erittäin tarkasti kehon kieltä ja energiaa, joten niiden kanssa käsiteltävät asiat muuttuvat puhumisesta ja analysoinnista eletyiksi kokemuksiksi ja teoiksi.

Hevosten kanssa tehtävän työn perustana on EKD -Hevostaito, joka on Esa Korhosen kehittämä menetelmä. EKD -Hevostaito pitää sisällään ihmisen ja hevosen hyvinvoinnin sekä asteittain syvenevän hevostaidon mielestä, maasta ja hevosen selästä käsin. SoulTeamin yritysvalmennusten ohella Esa ohjaa myös hevostaitoon keskittyviä kursseja.

Aiempaa hevoskokemusta ei tarvita. Halu henkiseen kasvuun ja kiinnostus uudenlaiseen työskentelyyn riittää. Kuitenkin valmennukset tarjoavat myös kokeneille hevosihmisille osaamisen syventymistä sekä uusia näkökulmia.

Valmennuksen prosessikuvaus

 • Aluksi

  Tavoite kirkastuu. Haasteet ja toiveet konkretisoituvat.

 • Valmennukset

  Ratkaisut löytyvät kokemalla, tekemällä ja kokeilemalla.

 • Seuranta

  Sitoutuminen vahvistuu. Sisäinen motivaatio syvenee.

 • Hyödyt

  Näkyvillä muutoksilla on todellista merkitystä.

 • Loppuarvio

  Onnistumisten juhlistaminen. Seuraavien tavoitteiden määrittely.

Aluksi

Valmennus alkaa muutostoiveiden ja tulevaisuusnäkymien selkeyttämisellä. Perehdymme kehittämisstrategioihinne sekä henkilöstön tyytyväisyyden tilaan. Asetatte itsellenne tavoitteita, jotka vievät kohti haluamaanne tulevaisuutta. Arvostamme henkilökohtaisuutta ja kokemuksellisuutta.

Valmennukset

Teknologian ja sähköisen viestinnän rinnalle tarjoamme jotain aivan muuta. SoulTeamin lähestymistavassa yhdistyvät vahva tieteellinen tuki ja käytännöllinen viisaus. Valmennus on yhdistelmä hevosten ja ihmisten kesken tehtäviä harjoitteita ja huomioita. Käytännössä luotte ympäristön onnistumisille, parannatte sisäistä motivaatiota ja juurrutatte hyviä ideoita arkeen. Hevoset haastavat ja auttavat konkretisoimaan haluttua ja tarvittavaa muutosta. Ratkaisut löytyvät tekemällä ja kokeilemalla.

Ihmisten kesken syvennymme konkretisoimaan, miten työn arjessa voi tehdä toisin, jotta noste ja työn imu vahvistuvat. Tiedostatte jo tapahtuneen edistyksen ja toistenne vahvuudet selkeämmin, sekä sen mitkä asiat jo toimivat. Autamme löytämään haluamanne ratkaisut ja menetelmät, jotka vievät haluttuun suuntaan ja vahvistavat sekä hyvinvointia että tuloksekasta innostusta.

Hevosten kanssa yhdessä käsiteltävät asiat muuttuvat puhumisesta ja analysoinnista eletyiksi kokemuksiksi ja teoiksi. Harjoittelette viestintää aivan uudenlaisessa ympäristössä ja tavoilla, jotka tuovat esille koko olemuksesi merkityksen vuorovaikutuksessa. Hevoset tekevät hetkessä näkyväksi kehon kielen laajuuden ja syvyyden. Hevosten kanssa tarvitset aina selkeyttä myös kehon eleissä ja viesteissä, jotta haluamasi tulee ymmärretyksi. Tiimityö tilanteessa, jota ennen et ole kohdannut on upea tapa oppia läsnäolon ja toisten kuulemisen sekä huomioimisen merkitys. Valmius esittää kysymyksiä ja antaa vastauksia sekä vahvuus kestää ulkoisia paineita kasvaa.

’Sen tekeminen, mikä toimii’ tulee välittömästi näkyväksi olipa kyseessä sitten palautteen oikeanlaisuus tai oikea-aikaisuus, selkeä tavoite, onnistuminen tai uudenlaiset ratkaisut. Hevoset haastavat ja auttavat konkretisoimaan haluttua ja tarvittavaa muutosta. Ratkaisut löytyvät tekemällä ja kokeilemalla. Analyysi ja asioiden rationaalinen tarkastelu eivät aina riitä, ja siksi työskentelemme myös toiminnallisesti. Annamme apumme muutoksissa ja saatte konkreettisia menetelmiä mukaanne.

Seuranta

Tärkeä osa valmennusta on muutosten juurtuminen, oikean kurssin tarkentaminen, hyötyjen ja positiivisten kerrannaisvaikutusten laaja-alainen tunnistaminen sekä edistysaskeleiden huomaaminen. Seuranta tukee muutoksiin sitoutumista ja auttaa suhtautumaan mahdollisiin takaiskuihin mielekkäästi. Sisäistä motivaatiota tukeva vuorovaikutus, kannustaminen ja ansionjako ovat keskeisiä pysyvien muutosten rakennusaineita.

Hyödyt

Osaatte kannustaa ja auttaa toisianne paremmin.
Tunnistatte osanne systeemiälykkyydessä *
Uskallatte jakaa oikeita asioita ja pelata vielä paremmin samaa peliä
Osaatte johtaa itseänne paremmin
Vahvuutenne kestää ulkoisia paineita on kehittynyt
Osaatte tulkita sanatonta viestintää kuten mikroilmeitä ja kehonkieltä
Tulette sinuiksi kaikkien tunteiden kanssa ja osaatte käyttää niitä tiedon lähteenä
Opitte luomaan yhteisen nosteen
Uskallatte lähteä muutokseen ja tehdä tasapainoon johtavia muutoksia arjessa
Vahvistatte näkemisen ja kuulemisen taitoa sekä valmiutta esittää kysymyksiä ja antaa vastauksia

Loppuarvio

Loppuarviossa selkiytetään onnistumiset ja määritellään seuraavat tavoitteet. Onnistumisten juhlistaminen on tärkeä osa kestävästä innostuneen työyhteisön rakentamista.

Vankka tieteellinen tuki

SoulTeamin työskentelyn perustana on vahva tieteellinen tuki. Käytännön työmme teoreettisena oletuksena on, että hevosavusteinen valmennus antaa merkittävän menetelmällisen vahvistuksen ihmisen kyvykkyyden kehittämiseen kehollisen- ja tunneviestinnän herkkyyksille.

Vuorovaikutussuhteiden toimivuus korostuu työelämässä. Organisaatioon kuuluvien ihmisten perustarpeiden eli omaehtoisuuden, kyvykkyyden ja yhteyden tunteen täyttyminen on tärkeimpiä sisäisen motivaation rakennusaineita. Syvempi ymmärrys ihmisyydestä auttaa kohtaamaan työelämän käytännön haasteita.

Monikerroksellisten älykkyyksien vahvistaminen muodostaa työskentelymme menetelmällisen perustan.

 • Kehonäly

  Vapaa keho on hengittävä, tunteva ja ilmaiseva. Kehonäly on kehotietoisuutta sekä kykyä ohjata, energisoida ja rauhoittaa kehoa hengityksen ja bioenergetiikan avulla.

 • Tunneäly

  Tunneäly on kykyä tunnistaa ja sallia kaikenlaiset tunteet osana inhimillisen elämän rikkautta. Tunneälykäs ihminen käyttää tunteiden antamaa tietoa rakentevasti, hienovaraisesti ja vapaasti.

 • Sosiaalinen äly

  Sosiaalinen älykkyys on rohkaisevaa ja viisasta vuorovaikutusta sekä kykyä arvioida sosiaalisia tilanteita. Sosiaalisesti älykäs ihminen kunnioittaa jokaista tietäen, että kaikilla on annettavaa.

 • Systeemiäly

  Systeemiäly yhdistää inhimillisen herkkyyden ja aktiivisen tekemisen. Kokonaisuus muovaa ihmistä ja hän osaltaan itse muovaa kokonaisuutta – usein intuitiivisesti, vaistomaisesti ja tiedostamatta.

Henriika Maikun Aalto-yliopistolle tehtävä väitöstutkimus hevosavusteisten johtajuus- ja yritysvalmennusten vaikuttavuudesta soveltaa systeemiälynäkökulmaa, positiivista psykologiaa, neuropsykologiaa, vuorovaikutustutkimusta, ratkaisukeskeistä- ja psykofyysistä terapiaa, ja on monitieteinen asettuen soveltavan filosofian, johtamistutkimuksen ja työpsykologian alueille. Lue tutkimuksestamme lisää…

SoulTeamin teesit

1. Puutu niin vähän kuin mahdollista, ja vain niin paljon kuin tarpeen
2. Aito yhteys syntyy luottamuksessa
3. Puhu totta myös kehollasi
4. Huomaa toisen kauneus
5. Kuka tahansa voi ratkaista
6. Tiedä mitä tulee muassasi, kun tulet paikalle
7. Selkeytä signaalisi ja tahdista rytmi

He kertovat

Malla Hintsala

”Teoria ja työskentely hevosten kanssa vuorottelivat täysipainoisesti johtoryhmän valmennuksessamme. Hevosten kanssa työskentely toi itselleni näkyväksi omat vuorovaikutukseni tavat. Hevonen vuorovaikutuksen toisena osapuolena reagoi herkästi ja lahjomattomasti siihen mitä ja miten teen. Sain kokemuksen omista vahvuuksistani, ja myös oma sokea pisteeni (yksi niistä) tuli näkyväksi. Uskon, että kokonaisvaltainen kokemus, jonka sain mm. siitä, että epäonnistuttuani sain mahdollisuuden yrittää uudestaan, ja onnistua, auttaa muistamaan tästä valmennuksesta jotain pidempään, kuin, jos olisin osallistunut mihin tahansa vuorovaikutteiseen keskusteluvalmennukseen jossain kokoustilassa.”
Malla Hintsala, HR, Pharmia Oy

www.pharmia.fi

Urs Lüscher

”Sisäisesti motivoituneet ja innostuneet ihmiset kokevat menestymisiä selkeästi keskivertoa enemmän. Johtamiseen tämä tuo uusia mahdollisuuksia, joissa fokus siirtyy yhä enemmän asioiden edistymisen kontrolloinnista menestyksen edellytysten luomiseen. Tähän sekä johtavat että johdettavat tarvitsevat uusia taitoja.

SoulTeamin hevosavusteinen johtamisvalmennus avaa ovia systeemiälyn hyödyntämiseen ja tulokselliseen ihmislähtöiseen yhteistyöhön – suoraan käytännössä. Valmennuksesta on välitöntä hyötyä kehitettäessä työyhteisöä kohti uusia menestyksiä. Tässä on se ”secret ingredient” jolla sapuskasta saa herkkua, kunhan valmistuksessa ollaan huolellisia.”

Urs Lüscher, johtamisen valmentaja, tj, UCLE Oy

Sampo Manninen

”SoulTeamin hevosavusteiseen valmennukseen osallistuessani pitkän yrittäjäurani kokemus rinnastui jopa häkellyttävällä tavalla hevosavusteisen valmennuksen paljastamiin johtamisen keinoihin. Se myös johti oivalluksiin, joissa hevosten käyttäytymisen verrannollisuus organisaation ja yksilön käyttäytymiseen oli poikkeuksellista. Johtamiseni keinovalikoimaan tuli näin uusia menetelmiä, joita tulen soveltamaan työssäni. Näen menetelmässä myös poikkeuksellisen mahdollisuuden monikulttuuristen organisaatioiden kehittämiseen ja johtajuuden uuden mallin esiinnostamiseen.”

Sampo Manninen, CEO, Pixoi Oy

www.pixoi.com
www.sampomanninen.com

Laura Janger-Laitio

”Kun johtajuus saa toisen kasvamaan, onnistumaan ja antamaan parhaimman itsensä mukaan. Voin koko sydämestäni suositella Henriikan ja Esan kurssia kaikille. Ei vain muiden johtamiseen vaan myös itsensä johtamiseen. Kurssilta saamani eväät tulevat kulkemaan matkassani pitkään. Aivan huikea kokemus. Lämmin kiitos!”

Laura Janger-Laitio, hallituksen pj, omistaja, HIMAhappiness

www.himahappiness.com

SoulTeam

 • Esa Korhonen Dimitroff
  Esa Korhonen Dimitroff

  Esa on monilahjakkuus. Hän on keittiömestari ja opettaja, kehoterapeutti ja hevostaidon opettaja. Hänellä on 28 vuoden yrittäjäkokemus. Hän on kehittänyt EKD Hevostaidon, jonka perustavana tarkoituksena on auttaa ihmisiä tavoittamaan nollatila, josta parantava vuorovaikutus hevosten kanssa alkaa. Vasta tämän jälkeen erilaiset tekniikat ja menetelmät voivat tulla toimivaksi.

 • Henriika Maikku
  Henriika Maikku

  Henriikalla on syvä osaaminen ihmisyydestä sekä kehon ja mielen hyvinvoinnista. Henriika auttaa ihmisiä kukoistamaan ja nousemaan seuraavalle tasolle elämässään. Hän on FM, psykoterapeutti sekä lisensioitu The Journey Practioner -terapeutti. Hän on työskennellyt terapeuttina, työnohjaajana ja valmentajana jo yli kahdeksan vuotta ja valmentanut erityisesti yritysjohtajia. Tällä hetkellä hän opiskelee hengitysterapeutiksi ja tekee Aalto-yliopistolla väitöskirjaa hevosten kanssa tehtävästä yritys- ja johtajuusvalmennuksesta.

 • Jonna Herranen
  Jonna Herranen

  Jonnalla on yli 20 vuoden kokemus markkinoinnin ja myynnin johtotehtävistä kotimaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä. Hänellä on kaupallisen alan eMBA-tutkinto. Jonna on toiminut yrittäjänä 12 vuotta, hänen yrityksistä toinen tuottaa yritystapahtumia ja toinen toimii tv-alalla. Jonnalla on kyky hallinnoida suuria kokonaisuuksia ja nähdä myös pienten yksityiskohtien vaikutus suuriin tuloksiin. Hän näkee ihmisten vahvuudet ja edistää tuloksellisia ja rikkaita kohtaamisia.

 • Rock N Evidence – Viivi & Pilven Ukko – Pekko
  Rock N Evidence – Viivi & Pilven Ukko – Pekko

  Pekon ja Viivin vahvuutena on asioiden näkyväksi tekeminen, herkkyys, välitön, totuudellinen palaute sekä selkeät signaalit. He työskentelevät ryhmävalmennuksissa sekä niin halutessa osana psykoterapiaa ja työnohjausta. Heidän kanssaan käsiteltävät asiat muuttuvat sanoista eletyiksi kokemuksiksi ja teoiksi, mikä syventää oivaltamista ja oppimista. He opettavat sydämestä lähtevää johtajuutta, voimaa, suuruuden läsnäoloa arjessa ja rauhaa tässä hetkessä. Kun haluat työskennellä Pekon tai Viivin kanssa, ota yhteyttä Henriikaan.